Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΒΟΛΕΣ Περνάει ο στρατός… (Διάγγελμα της Εθνικής Κυβερνήσεως)


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Περνάει ο στρατός…

(Διάγγελμα της Εθνικής Κυβερνήσεως)

                                                         του Νίκου Κουνενή

    Κατόπιν διαδοχικών αποφάσεων της τριμερούς κυβερνήσεως Εθνικής Δημοσιονομικής Σωτηρίας και με την ευγενή συνεπικουρίαν της εθνικώς σκεπτομένης αντιπολιτεύσεως της Χρυσαυγής, ο ελληνικός στρατός γιγαντώνεται, αποκτών το απαραίτητον, δια τας κρισίμους συνθήκας τας οποίας βιώνει η χώρα και ο ελληνικός λαός, αξιόμαχον. Τουτέστιν, πλην των παραδοσιακών δυνάμεων του στρατού ξηράς, της αεροπορίας του ναυτικού και των ειδικών δυνάμεων κρούσεως, το εθνικόν στάτευμα ενισχύθη αποφασιστικώς από το σύνολον των δυνάμεων των συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς, των ναυτεργατών και των εκπαιδευτικών της δευτεροβαθμίου δημοσίας εκπαιδεύσεως. Η μονιμοποίησις της επιτάξεως των ως άνω κατηγοριών κρίθηκε ήδη απολύτως απαραίτητος, προκειμένου να επιτελεσθή αποτελεσματικώς το προαναφερθέν πατριωτικόν σχέδιον.  
 
   Συμφώνως προς τον τον σχεδιασμόν των αρχιστρατήγων της Ευρωλανδικής Παρομοσπονδίας κ.κ. Μερκολάντ και Μπαροζορέν ο ηγέτης του Κράτους, αξιότιμος κύριος Σαμαρμπενκουβέλ, τελών υπό τας διαταγάς του φρουράρχου, αξιοτίμου κυρίου Τομσερμορσμαζούχ και των υπάτων επιτηρητών αξιοτίμων κυρίων Φον Ράιχ εντ Μπανκ και Φον Φρούχτελ, απεφάσισε την σταδιακήν επιστράτευσιν του συνόλου των κατηγοριών των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων: ταχυδρομικοί, εργάται και εργάτριαι καθαριότητος, εργαζόμενοι εις οργανισμούς κοινής ωφελείας, υπάλληλοι γραφείου πάσης ειδικότητος κ.ά.
   Προκειμένου να απαντήση εις τας ανυποστάτους κατηγορίας των αντιπολιτευομένων αριστερών και κομμουνιστομοριτικών δυνάμεων, αι οποίαι κατηγορούν την Εθνικήν Κυβέρνησιν πως δι αντισυνταγματικών μεθόδων προσεπάθησε να εκβιάση τους καθηγητάς, στρέφουσα εναντίον τους τους γονείς και τους πανελληνίως εξεταζομένους μαθητάς, το Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Δια Βίου Επιστρατεύσεως απέδειξεν την αντικειμενικότητά του έναντι του συνόλου του Ελληνικού Λαού δια της προληπτική τιμωρίας και των ανωτέρω, μέσω πρωτοφανώς δυσκόλων θεμάτων εις διάφορα μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Το Υπουργείον προτίθεται να συνεχίση την προληπτικήν συμμόρφωσιν των σπουδαζόντων νέων της χώρας, προκειμένου να επιτύχη την κρίσιμον δια το Έθνος πειθάρχησιν της υπερηφάνου Νεολαίας του.
   Η Κυβέρνησις θα ενημερώσει εκ νέου τον Ελληνικόν λαόν δια τα επόμενα σχέδιά της τον Ιούνιον, κατόπιν των επαφών που θα λάβουν χώραν καθ’ αυτόν τον μήνα με τον υπεύθυνον της Τερατόικα, κύριον Τομσενμορσμαζούχ.

Ζήτωσαν οι Διεθνείς Επιτηρηταί και η Κυβέρνησις Εθνικής Δημοσιονομικής Σωτηρίας!

Μπούντεσμπανκ, Ντόιτσε Μπανκ, Κρεντί Αγρίκολε Μπανκ ούμπερ άλες!


                                                                                              kounenik@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: